Tr onditëse! Pas ekz ekutimit në Vlorë, vr itet një 62-vj eçar në Lushnjë

Një tjetër ngj arje e r ëndë është r egjistruar në orët e vona të mbrëmjes. R aportohet se një 62 vj eçar në Lushnjë ka ndë rruar je të, ndërsa i pl agosur ka mb etur i biri 31 vj eç.
Ngj arja ka nd odhur si pa sojë e një k onflikti të ra stit në një l okal në fshatin Fier i Ri. Sipas inf ormacioneve të p olicisë, sht etasi Sofokli Shani ka vr arë me a rmë zj arri shtetasin Rako Qorri, 62 v jeç dhe ka pl agosur djalin e tij, shte tasin Kejdi Qorri, 31 vj eç.

Ky i fundit nd odhet në spi talin e Lushnjës dhe po m err mj ekin e n evojshëm mj ekësor. P olicia ka s ekuestruar në cilësinë e pr ovës m ateriale a rmën e zj arrit au tomatik me të cilën d yshohet se autori kr eu kr imin. G rupi he timor vijon punën për zb ardhjen e plotë të rr etahnave të ngj arjes.

“Nuk ka më nd ërrim të i t erritoreve!Inv estime str ategjike Shqipëri-Kosovë”
“Ilir Meta sa shala ime, Berisha vetem po mori vi agra. Basha dhe Rama…”, Luljeta tregon kush ia nd ez llampën dhe kush nuk bën
Marin Mema po rosi për Po litikanët Shqipëtarë !: Fa leminderit tr adhètarè! E m orrët në q afë Po pullin
Foto/ I kishin mb etur dy ditë jetë, babai “m arton” vajzën – do nte ta shihte n use
Nuk e ft uan në fe stë sepse ka Si ndro mën Do wn, le tra e nënës i thotë të gjitha!