4 shenjat kur njeriu eshte i humbur !

Disa nga shenjat e mj erimit, janë:

1. Sa herë një rob që bën nje adhurim e shton dijen, atij i shtohet ar roganca.

2. Sa herë që i shton veprat e e mira, atij i shtohen mburrjet dhe i poshtëron njerëzit ndërsa vet përfiton nga dyshimet.

3. Sa herë që i shtohet pasuria, atij i shtohet kopr racia dhe shp enzon akoma më pak nga ajo që ka shpen uzar më parë.

4. Dhe sa herë që ngrihet në st atus dhe pozitë, atij i shtohet ar roganca dhe eg oizmi.

Të gjitha këto gjëra janë sprovë me të cilat Allahu sprovon robërit e Tij dhe nëpërmjet tyre disa njerëz arrijnë lumturinë kurse të tjerë mj erimin.