6 faktet interesante qe nuk i keni ditur për Bondsteelin e Ferizajit

Kampi Bond.steel është baza kryesore e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nën koman.dën e KFOR-it në Kosovë. E vendosur në fsha.tin Sojevë të qytetit të Ferizajt, baza shërben si kryeqendër e NATO-s për Task Forcën Shumë kombëshe të Lindjes.

Kjo bazë është ndërtuar në Kosovë, pas bommbardimit të Ser.bisë kur rajoni ra nën kontrollin e misionit paqeruajtës ndërkombëtar, dhe është emëruar sipas ve.teranit të luftës së Ushtrisë së ShBA-ve, James Leroy Bondsteel.
Për t’ju njohur më mirë me këtë kamp, ju njo.ftojmë me disa fakte që mund të mos i keni di.tur:

1. Kampi Bondsteel ka një sipërfaqe prej 3.8 km² të tokës dhe është ndër.tuar kryesisht nga kasollet prej druri. Mbi 25 kilometra rrugë të shtruara bëjnë lidhjen e 300 objek.teve brenda kampit.

3. Baza mund të mbajë deri në 7000 ushtarë dhe punëson tani për tani qin.dra banorë të zonës. Kampi amerikan ofron gjithashtu spitalin më të mi.rë në Kosovë, një kishëz të vogël, një stacion policor dhe një qendër edukimi.

4. Numri i tankeve dhe helikopterëve ushtarakë nuk dihet me siguri, por be.sohet se rreth 20 raketa të zeza, një Apache dhe një du.zinë tanke e tipit M1A2 Abrams.

5. Në kampin Bondsteel janë të punësuar shumë qytetarë të Kosovës, të cilët krye.jnë punë të ndryshme në kamp.

Ata paguhen diku mes 400 dhe 800 eurove, e cila sipas stan.dardeve lokale është një shumë e konsiderueshme e të ho.llave. Në të kaluarën rreth 2.500 banorë lokalë punonin në kamp, por tani ka shu.më më pak.

6. Rotacioni i personelit ndodh çdo tre deri në gjashtë muaj, në varësi të si.tuatës së sigurisë.

Edhe pse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht, ushtarët që shërbejnë në Bond.steel paguhen rreth 3,000 dollarë, plus një kompensim prej 40 për qind për “rre.zikun e fillimit të luf.tës në Kosovë”.

Pozita e kampit e bën vendin më të rën.dësishëm ushtarak të ushtrisë së SHBA-së në Evropë. Të gjitha vendet e rëndësishme janë në afërsi të kon.siderueshme, kontingjentet ushtarake të SHBA-ve në Maqedoni dhe Bos.nje.