A duhet të kthehet SaIi Berisha pas për pIasjes me Bashën në PD ? Vo to PO ose JO

So ndazh i bërë onli ne në ditët në vi jim, shqiptarët do ta vo tojne dhe do shohim pë rfundimin se a është pergjigja po zitive apo ne gative. Shumë njerëz kanë thene se ne keto zgj edhje po të kishte qe në Saliu atëherë do fitonte PD pa dy shim, por në kete so ndazh do të shohim se a do dë shironit një ri kth im të ish-kryeministrit për ta dr ejtuar pa rtinë apo jo?

Pë rshk ak të shumë zë rave që do të ketë re formim ne partinë de mokratike dhe se bi sedohet edhe çë shtja për nd ërrimin e kr yetarit të pa rtisë, në këtë ra st edhe shk arkimin e Lul Bashës dhe me këtë ra st kemi edhe kr ijuar s ondazhin gj ithëshqiptarë se a duhet të kth ehet Berisha në kr ye apo jo