A e dini pse fIamuri i krenarisë L G B T përmban ngjyrat e yIberit?

Flamuri i ylberit (i njohur edhe si flamuri i krenarisë h0m0 se ks uale, flamuri i kre narisë L G B T, ose thjesht flamuri i kre narisë) është një simbol i lëvi zjeve shoqërore Ie zbike, h0m0 se ks uaIe, bi se ksuaIe, tra ns gji nore dhe qu eer (L G B T Q). Ngjyrat pasqyrojnë shumëllojshmërinë e komu ni tetit L G B T Q, pasi flamuri shpesh përdoret si një simbol i kre narisë h0m0 se ks uale gjatë mar shi meve të të drejtave L G B T Q. Ndërsa ky përdorim i flamurit të ylberit filloi në San Francisko, ai tani përdoret në të gjithë botën. Simboli është një nga disa përdorimet e flamujve të ylberit.

Krijuar fillimisht nga artisti Gilbert Baker, dizenjimi ka pësuar disa rishikime që nga de butimi i tij në 1978, së pari për të hequr ngjyrat, më pas për t’i ri vendosur ato bazuar në disponueshmërinë e pël hurave. Flamuri i parë kishte tetë ngjyra, megjithatë varianti tradicional dhe akoma më i zak onshëm përbëhet nga gjashtë vi ja: të kuqe, portokalli, të verdhë, jeshile, blu dhe vjollcë. Flamuri zakonisht valëvitet hori zontalisht, me shiritin e kuq sipër, siç do të ishte në një ylber natyror.

Individët dhe ale atët L G B T Q  aktualisht përdorin flamuj të ylberit dhe shumë sende me temë ylber dhe skema ngjyrash si një sim bol i jashtëm i iden tit etit ose mbë shtetjes së tyre. Përveç ylberit, shumë flamuj dhe simbole të tjerë përdoren për të komunikuar identi tete specifike brenda komu nit etit L G B T Q +.