A qëndron Albin Kurti prapa shkarkimit të Dakës? Që nga 22 janari jam në shënj estër të…

Valdete Daka ka mbajtur një konferencë për medie një ditë pas shkar kimit nga posti i kryetares së K Q Z-së nga presidentja Vjosa Osmani.

Në pyetjen e gaze ta rëve se a mendon se prapa shka rkimit të saj, qëndron vendimi për mos lejimin e kand idimit të Kurtit dhe të tjerëve në zgje dhjet e 14 shkurtit, Daka është përgjigj kështu:

“Unë i thash të gjitha në këtë adre sim, jeni dësh mi tarë të asaj që ka ndodhë prej 22 janarit e tutje, prej atij momenti kur kemi vendosur të zbatojmë a kt gjyki min e Kusht etueses, që nga ai moment jam në shënj estër të disa personaliteteve, ju tashmë i dini”.

“Nuk është shumë vështirë me e gjetë poros itësin e këtij ven dimi, që nga 22 janari kam qenë cak i fusha tës, i lin çimit, kam qenë tar get pub lik për të gjithë ata që kanë konsi deru se unë jam duke punuar në kundërshtim me atë se çka kanë menduar se duhet të ndodhë në K Q Z”, ka thënë Daka