Afrohen zgjedhjet, fillojnë edhe investimet nëpër komuna

Si para të gjitha proceseve zgjedhore, edhe në këtë periudhë, disa muaj para zgj edhjeve lokale, mund të vërehen punime të inte nsifikuara ndë rtimore në pothuajse të gjitha komunat e vendit. Rrugë të gërry era dhe të rik onstruktuara, prom ovim i parqeve të reja ur bane, kënde për fëmijë, hapja e kopshteve edhe shumë projekte tjera, që krye tarët e tanishëm të komunave ua paraqesin bashkëqytetarëve të tyre. Qytetarët tashmë janë mësuar me në vitin zgjedhor komuna ku jetojnë të shndërrohet në kantier i madh ndërtimi.

Ekspertët besojnë se shumica e projekteve kapitale të zbatuara në nivel lokal janë me cilësi të dyshimtë. Gjithçka që do të ndërtohet tani, për më pak se dy vjet do duhet të rin dërtohet.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, në tremujorin e parë të këtij viti, të gjitha komunat shpenzuan rreth 27 milion euro për projekte kapitale. Nuk dihet se sa kanë planifikuar të shpen zojnë në tre muajt e parë, sepse zyrtarët e BNJVL-së thonë se nuk ka të dhëna të tilla, dmth. Analiza të tilla nuk janë bërë kurrë.

“Secila komunë në proj eksionin e buxhetit të saj planifikon inv estimet e saja ka pitale. Përveç ndërtimit dhe moder nizimit të projekteve të infr  astrukturës, pro jektet kap itale të vetë qeverisjes lokale përfshijnë gjithashtu prokurimin e mobilieve dhe blerjen e automjeteve të reja.”

Vetëm disa ditë më parë, Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, i pyetur për realizimin e inve stimeve kapitale, tha se qytetarët nuk duhet t’i shohin kryetarët e komunave si far aonë që nd ërtojnë pir amida dhe pastaj t’i kujtojnë ato.