Albin Kurti nuk i harron veteranët, Vjen me një lajm madhështor për ta, Ja sa para do shpërndaje!

Albin Kurti do t’ju dhu rojë 36 milionë euro më shumë çdo vit ve teranëve.37 mijë e 703 veteranë del se po pë rfitojnë pa gesa nëse merret pa rasysh struktura e pa gesave të pre zantuara në Agj encinë e Sta tistikave të Kosovës [ASK].Ata kanë pë rfituar nga 19 milionë [me një ndr yshim të vogël nga tremujori në tremujor].

Kjo në nkupton se ata i kanë ku shtuar bu xhetit të Kosovës vetëm 6,4 milionë euro në muaj, pë rcjell Periskopi.

Por, kjo pritet të ndry shojë me ar dhjen e Albin Kurtit në pu shtet.Ai ka pre mtuar se do ta rris p agën mi nimale prej 170 [për moshën 30 e lart] në 250 euro. Në bazë të li gjit, kjo në nkupton se edhe ve teranët e lu ftës do të marrin nga 170 sa është pa gesa akt uale në 250 euro.