Armend Mehaj dhe Ushtria e Kosovës bëjnë gjestin madhështor për pavarësinë e Amerikës !! Ja çfarë kanë bërë…

Ne kaze rmat e For.ces se Sigurise se Kosoves sot eshte ngri.tur flamuri amerikan, ne nder te 4 korri kut, dites se pa varesise se Amerikes. Laj mi eshte bere i ditur nga mini.stri i mbrojtjes, Armend Mehaj, i cili ka shkru.ar se ka marre vendim qe fla muri amerikan te ngritet ne te gjitha kaze.rmat e FKSse.

Sot bash ke me urimin e 4 Korri.kun Diten e Pavaresise se Shte.teve te Bashkuara te Amerikes, kam marre ven.dim qe ne te gjitha kaze rmat e FSKse te ngritet flamuri ameri.kan ne kujtim dhe nderim te te gjithe burrave e grave te kombit amerikan.

Te cilet me sakri fice te madhe dhe vendimin e tyre histo.rik ndryshuan fatin, jo vetem te kom.bit amerikan, por edhe te gjithe po pujve tjere liri.dashes ne Bote, shkroi Mehaj