Ben-Meir: Vuçiq duhet të kërkojë falje dhe të heqë emrin e “K a s a p i t të B o s nj ë s” nga rruga

Eks perti amerikan i çë shtjeve të Ballkanit Perëndimor, Alon Be n-M eir ka thënë cite më parë, Pres identi se rb Aleksandar Vuçiq emëroi një rrugë në Beograd me emrin Ra tko Mlla diq, i cili po vuan një dë n im të përjetshëm për gje n o cid.

Ai thotë se Serbia nuk ka të ardhme të ndri tshme me këtë menta litet politik.

“Vite më parë, Presidenti serb Alexandar Vuçiç emëroi një rrugë në Beograd me emrin Ra tko Mlla diq, i cili po vu an një dë n im të për jetshëm për gje n oc id (dë n imi i të cilit sapo u mbështet nga një gjy k atë në H a g ë). Nuk ka të ardhme të ndri tshme për Serbinë me këtë mental itet politik”, ka shkruar Ben-Meir në një postim në Fac e book.

Ai thotë se Vuçiq duhet të kërkojë falje dhe të heq emrin e “Ka s a p i t të B o s nj ë s” nga rruga.

“Vuçiq duhet të kërkojë falje dhe të heqë emrin e ‘Ka sa pit të Bo snjës’ nga rruga”.

Dy ditë më parë, Ratko Mlladiq u dënua me b ur gim të për je tshëm. Dhoma e A pelit h odhi poshtë të gjitha an kesat e para qitura nga mbrojtja e Mlla diqit.