Berat Buzhala: Rugova dhe Thaci jane dy fi gurat me te re ndesishme në hi storinë e Kosovës

Me Hashim Thacin nuk kam pase ra porte te mira ne disa vitet e fundit, perpara se ai te arre stohej nga Tr ibunali i Ha ges. Kam qene de putet i PDK’se, pastaj, nese mund te themi, vogelsia ime nuk pajtohej me menyren se si ai e udhehiqte qeverine dhe shtetin. Here me, e here pa, em ocione, keto qendrime per dhe ku nder tij i kam bere te ditura qofte ne Ex pr ess q ofte ne FB. madje t ifozet e tij e kane shprehur mll efin ne forma te ndryshme per qe ndrimet e mia.

Rugova dhe Thaci jane dy fi gurat me te re ndesishme te Kosoves te 50 viteve te fundit. Se cili per ar sye te ndr yshme, ani pse ne mo mente te ndryshme hi storike ar syet e tyre ishin, nd oshta lu fte re ciproke.