Bi znesmeni paguan faturat e energjisë el ektrike për 36 familje, ja arsyeja e tij madhore

Pronari i nje ko mpanie in stalimesh pishine ne Florida ka paguar fa turat e 36 familjeve qe ishin ne rr ezik te mb eteshin pa energji el ektrike .
Kur burrit te quajtur Michael Esmond i erdhi fa tura e e vet ai kesaj ra dhe mendoi edhe per fqinjet e tij.
Ai thj esht shkoi te pyeste ne bashkine ku jetonte nese mund te paguente edhe fa turat e familjeve qe kishin vo nesa ne pa gesen e en ergjise el ektrike.
Ma dje ai tregoi se kjo ide i lindi nga po e nj ejta hi stori e tij disa vite me pare.

Ku jtimet e atij dimri te ft ohte i ben te mendonte per ata qe po kalonin te njejten si tuata kete vit.
Esmond u shpreh për BBC:
Kjo më ndodhi në të vë rtetë në vitet 80-të. Ne në fa kt e kemi mb ajtur mby llur ga zin gj atë gjithë di mrit, e me gjithatë ndodhi të ishte një nga di mrat më të ftohtë të re gjistruar nd onjëherë në Pensacola.”