Blerta Deliu: Kurti e shpalli ar miqësore Shtëpinë e Bardhë, duhet reagim mbarëkombëtar

De putetja e P artisë De mokratike të Kosovës, Blerta Deliu-Kodra ka thënë se kryeministri Albin Kurti e ka shp allur ar miqësore Shtëpinë e Bardhë. Ajo de klaroi se Kurti e ka ko ntestuar vl efshmërinë ju ridike të ma rrëveshjes së Uashingtonit dhe le gjitimitetin e në nshkrimit të ish-pr esidentit të Sh B A-ve.

“Kryeministri Kurti shp alli ar miqësore Shtëpinë e Bardhë duke ko ntestuar vl efshmërinë ju ridike të ma rrëveshjes dhe le gjitimitetin e në nshkrimit të Pr esidentit të Shteteve të Ba shkuara të Amerikës. Siç na ku jtohet, ish-Kryeministri izraelit, pa qenë fare i pranishëm në takim dhe i përfshirë në negociata, por vetëm nëpërmjet një ko munikimi me telefon me Pr esidentin amerikan ko nfirmoi vu llnetin e Pr esidentit të SH B A-ve duke re spektuar ma rrëveshjen e arr itur në Shtëpinë e Bardhë dhe duken e zb atuar atë me njohjen e shtetit të Kosovës”.