Burri me s olli te da shuren ne shtepi dhe mua me nx orri pe rjashte.Hi storia nga Burrelli qe se keni de gjuar me pare.

Lule Doçi është 56 dhe ajo je ton ne qytetin e Burrelit.
Emri saj eshte emri i nj ohur pasi ne jeten e saj ka nd odhur nje hi stori qe je ta e saj ndr yshoi.
Por pas vitesh te ve shtira ajo ne 21 ja nar te 2016 fitoi li rine.Në emisionin “Me Ze mër të H apur”, në Ne ws24 ajo foli per hi storine e saj.
Ajo ka nje shtepi qe nuk pl oteson asnje ku shte per te jetuar br enda.Ajo ka shkuar ne vende te ndr yshme per te ke rkuar nd ihme por as nje nuk i ka dhene as nje nd ihme.

Dua qe cdo femer te kete nje jete te lu mtur jo si je ta ime dhe une u mu ndova per nje je te me te mire por ja qe ndodh dhe ke shtu.Ke shtu eshte jeta du het te behesh e fo rte.
Pas shume vitesh te ve shtira ne ba shkeshortin e saj burri e nx orri nga shtepia dhe mori te da shuren e tij dhe mua me nx orri nga shtepia.
Dhe keshtu j eta ime shkoj e t ille.