Çun Lajçi: Albin bre, më more n’q afë edhe mua!

Ak tori dhe shkrimtari Çun Lajçi, ka thënë se ish-kryeministri Isa Mustafa, kishte në nshkruar ma rrëveshjen e Brukselit për the melimin e As ociacionit të Ko munave me Shumicë serbe, me p orosinë e ish-pr esidentit Hashim Thaçi.

Ai ka kë rkuar nga kryeministri Albin Kurti, që të fl et ha pur për temën e As ociacionit, pasi sipas tij, ai po u “vë çe lësin fj alimeve” të tij.
Lajçi ka thënë se pu shtetarët “an alfabetë” të de ritanishëm, kanë në nshkruar do kumente pa e ditur çfarë ishin ato letra.