Derdhet naftë në detin Mesdhe

Alarm mjedisor në brigjet lindore të Korsikës

Rr eziku i një kata st rofe te madhe mjedisore në bri gjet lindore te ishullit francez të Korsikës duket se është shmangur për momentin. Rripi i zi i shfaqur si pasojë e derdhjes në det të hidr o karb ureve po i largohet bregut, i shtyrë nga rry mat detare.

Tre anije të mëdha ende të pa ide ntifikuara në kombësinë që i përkasin dy shohet se kanë derdhur hidr okarbure në det. Një veprim i ky pa li gjshëm, por fat ke qësisht gjithnjë e më i shpeshtë.

Këto janë hidro ka rbure të përdorura që mblidhen në rezerva dhe normalisht duhet të dega zohen në porte, deklaron Barbara Pompili, ministre franceze për tranzi cionin ekologjik.

Sipas saj, ata që kanë ndotur detin janë kri mineIë dhe do të duhet të trajtohen si kr im inelë. Prokuroria e Marsejës po heton çështjen.

Më shumë se 3 tonë hid ro karbure janë ri ku peruar tashmë nga anijet e anga zhuara në planin e mbro jtjes të akti vizuar nga prefekti. Pjesa e ndotur e breg detit francez është mbyllur për publikun dhe po ashtu veprimtaria e pesh kimit në këtë zonë është ndaluar.