Diaspora Shqiptare e rrezíkshme për Maqedoninë!: Duhet të mësojmë Shqipën nëse bëhet regjistrimi i mërgatës Shqiptare!

Gazetari maqedonas Dragan Pavlloviq-Llatas në një v1deo koment të tij ka thënë se regjistrimi i DIASPORËS SHQIPTARE rr ezik0n tërë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas Llatasit nëse regjistr0het DIASPORA SHQIPTARE dhe me këtë rritet përqindja e shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, atëherë të gjithë maqedonasit do të duhet të mësojnë gjuhën shqipe.

“FederaIizimi dhe dygjuhësia është çështja më e rr ezikshme për Maqedoninë. Çdo njëri nga ju mund të ulet dhe të paramendon se si mund të duket në vendin e tij, në lagjen e tij DYGJUHËSIA, si do të duket në sportele, si do të duket nëpër shkolla, si do të duket gjithandej? Dygjuhësi do të thotë h umbje të vendeve të punës për maqedonasit dhe hapje të vendeve të reja për shqiptarët të cilat do t’i p aguam të gjithë ne me qëllim që të krijohet mundësia për k0munikim në gjuhën shqipe. Në çdo sportel në Maqedoni do të duhet të ketë ndonjë që di gjuhën shqipe, në të gjitha shkollat duhet të ketë ndonjë që di shqip.” Sipas gazetarit maqedonas, nëse mërgata shqiptare regjistrohet e tëra, atëherë në Maqedoni të Veriut gjërat do të kompIik0hen. “

Ekzist0n marrëveshje e cila është e konfirmuar para së gjithash në mes të mërgatës shqiptare. Gjërat janë të k0mpIikuara, nuk janë të thjeshta. Shqiptarët, jo vetëm këta të Maqedonisë, por edhe ata të Kosovës dhe Shqipërisë, radikaIët shqiptar këtë shans do ta mbajnë tërë kohën aktuale dhe do ta përsërisin.” Kjo është edhe një arsye pse duhet të REGJISTROHET diaspora SHQIPTARE.