Djali i Komandantit Legjendar Adem Jasharit, i papunë që nga viti 2009-të

Hera e fundit kur mori pa gë nga shteti i Kosovës, është viti 2009, kur Lulzim Jashari, djali i Komandantit Legj endar  ishte pjesë e Tru pave Mbro jtëse të Kosovës (T M K). Me tras forimin e T M K-së në Forca të Arm a tosura të Kosovës (FSK) në janar 2009, Lulzim Jashari me profe sion ush tarak, mbeti pa punë.

Për 12 vjet rresht janë ndër ruar shumë qe veri dhe kanë ar dhur në pu shtet të gjitha pa rtitë po litike, por djali i vetëm i Ko ma ndantit Le gjendar va zhdon të mbetet i pa punë.

Gjatë fush atës, Albin Kurti i ka premtuar Lulëzim Jasharit, po zita të larta në hier ar kinë shtetërore, por më pas për arsye që nuk dihen, djali i Koma ndantit mbetet i pa punë.

Lulëzimi ishte në Gjermani në kohën kur Adem Jashari dhe familja e tij ra në për li rinë e Kosovës, kurse në qershor të vitit 1999 Luli bashkë me Rifat Jashari, Bekim Jasharin dhe Shaban Jasharin u kthyen në Kosovë. Më pas Lulëzim Jashari, nisi stu dimet në Akademinë Ushtarake në Tiranë, dhe pas studimeve ai u bë pjesë e T M K-së deri në vitin 2009.