Dokumenti nga koha e Bill Clinton qe po ”hallakat” të gjithë për Kosovën!

Doku menti nga koha e presi.dentit Bil Klinton, prej te cilit kohe me pare esh.te heq nen shenja e sekretit, per mban edhe deshmi nga CIA. Ne nje.rin nga ata i dates 5 janar 1993, ky agjen cion informativ ter.heq verejtjen se ushtria e Shqiperise nuk mund te per.ballet me forcat mire te ar.matosura edhe modernizuara nese kon fIikti etnik me Kosoven shtrihet ne Shqiperi.

Ush tria e Shqiperise ka vetem armatim te vjet.ruar nga Federata Ruse dhe Kina, iu mungojne rezervat, trajnimi, por edhe mje.tet per transport ne operacionet intensive Iu ftarake.

Mungesa e financave ka pa mundesuar Tiranen te moder.nizoje forcat e veta, por ministria e mbroj.tjes ka zgjeruar kontaktet per te marr ndihma nga ush.trite tjera per pajime edhe trajnim” thuhet ne rapor.tin e CIA te asaj kohe.

Me tu tje ne raport thuhet se Besojme qe qeve.ria shqiptare do perpiqet qe te evitoje konfIiktin e mund.shem dhe perzierjen direkt ne kon fIikt, nese vjen te trazirat ne Kosove, por per.Ieshjet mes trupave serbe e shqiptare do te ishin te pa shmangshme, thuhet ne doku.mentin e CIAse.

Tirana sigu.risht do te ndihmoje shqiptaret etnik ne Kosove me a.rme te lehta dhe pajisje, sikur se do te ishte rrjet per vull netar, ar.me, para qe do vinin nga vendet tje ra deri ne Kosove. Mbesh tetja shqiptare per Kosoven, do te mund te sill.te te sulmet serbe ne bazat ushtarake brenda Shqiperise, qe do fuste Tiranen ne lu fte.

Ndonese Shqiperia do i drej.tohej bashkesise nder kombetare per ndihme, kjo do te orientohej ne Turqi ne aspe.ktin e sigurise. Ankaraja tashme po traj.non oficer shqiptar dhe ka premtuar ndihme nese Serbia niset drejt Shqiperise, bazuar ne rapor.tin e atasheut ushtarak amerikan per mbrojtje, te publi.kuar ne raportin e CIAse.