Dy vëllezër nga Kosova bëhen “ll om“ për femra me dy vëllezër nga Shëngjini

Ko nflíkti mes disa djemve për femrat në pl azh është pë rshkaIIëzuar duke pë rfunduar në dh unë fí zike mes disa djemve në Lezhë.

Dy vë llezër nga Kosova të id entifikuar si Çl írim dhe Që ndrim Zeneli, 23 dhe 21 vjeç janë zënë me vë llezërit nga Shë ngjini, të id entifikuar si Amarildo dhe Adriano Jushi, të dy 24 vjeç. Po lícia nj ofton se të ka tërt janë proc eduar p enalísht për v eprën p enale “D ëmtíme të tjera me da shje”, kryer në ba shkëpunim.

Ditën e djeshme, ata kanë go dítur njëri-tjetrin me g rushte dhe sende të f orta për shk ak të fe mrave në plazh. Bu rime për T op Cha nnel bëjnë me di je se gjithçka ni si nga de bati: “E pa shë unë i pari…”
Si p asojë, të katërt anë ma rrë d ëmtíme të l ehta dhe janë dë rguar në sp ítalin Rajonal Lezhë, për m jekim.