“E njohën shtetin e rre jshëm të Kosovës”, Vulin i re agon Malit të Zi

Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Aleksandar Vulin, re agoi ndaj deklaratës zyrtare të Ministrisë së Punëve të Ja shtme të Malit të Zi, e cila sipas tij “mbr on mi ratimin e re zolutës për Srebrenicën e në Parlamentin e Malit të Zi”.

Vulin kr itikoi qeverinë malazeze për miratimin e dokumentit, ba shkë me kryeministri Zdravko Krivokapiq dhe kryeparlamentarin atje Aleks Beçiq.

Ai shtoi se “ta njohësh shtetin e rre më të Kosovës dhe ja pin mësime Serbisë në lidhje mend ërhyrjen në punët e brendshme të Malit të Zi mund të je të vetëm dikush që erdhi në pushtet në va lën e rezistencës serbe dhe më pas votoi për një re zolutë mbi Srebrenicë që dë non popullin serb për gj enocid”