E Rrallë, Lind Trinjakë Identikë – Kush URON Iu Gezofte ZE MRA

Alena Latifi, 29-vjeç dhe ba shkëshorti i saj Arbeni 31 vjeç, ishin shumë të lu mtur kur më suan se do të bë heshin pr indër.Ç ifti shkoi ne Australi,ishte shumë i en tuziazmuar me lajmin, por ajo çfarë i ha biti edhe më shumë ishte vizita e parë në sp ital, ku në ul trazërin e parë kishte 3 ze mra që rr ihnin.

Ata nuk kishin nd onjë hi stori në familjet e tyre me li ndje të shu mfishta dhe ishin shumë të ha bitur me lajmin se familja e tyre do të rr itej me 3, vetëm nga sht atzënia e parë.Fo shnjet li ndën në M aj të vitit 2020 dhe ishin tre djem id entikë. Ur ime dhe she ndet per en gjujt e vogel.