Fotografi brenda burgjeve super-luksoze të Norvegjisë

Dë nimi maksimal në Norvegji duke përfshirë edhe v.r a sjen është 21 vjet dhe kushtet mbrenda bur gut mundohen sa më shumë të imi tojnë jetën jashtë, që të dë nuarit t’i për gadisin për liri në.

Çdo 10-12 dhoma të bu rgut e ndajnë një kuzhinë të përbashkët ku të burgosurit mund të përgadisin ushqimet e tyre të preferuara.

Çdo ditë nga ora 08:00 e mëngjesit deri në ora 20:00 të mbrëmjes or ganizohen aktivitete sportive dhe fizike për qëllim të ambientimit të të dë nuarave me rregullat sportive që pastaj ato të zbatohen prej tyre në jetën e përditshme dhe për ruajtjen e shëndetit të tyre.

Ka gjithashtu mbrenda një studio inqizimi për adhuruesit e muzikës. Mbrenda është edhe një “mësues” i instrumenteve muzikore ku të burgosurit janë “nxënës” dhe mësojnë të luajnë instrumente si kitara, piano, violina e të tjera. Gjithashtu bu rgu ka edhe korin.

Mirëmbajtja dhe dukja e parkut të bu rgut u lihet në dorë të bur go surve me qëllim të zhvillimit të kreativitetit të tyre.

Ambienti i bur g ut është i ngjyrosur me 18 ngjyra të ndryshme për të përshtatur atë me disponimin e të bur g osurve dhe për të krijuar një qetësi tek secili prej tyre.

Rojet e bur gu t në Norvegji i nënshtrohen një trajnimi 2 vjetor në akad eminë e ofi cerëve. Përshkrimi zyrtar i tyre për punë thotë se duhen të jenë në gjendje t’i moti vojnë të bur gosurit, të bëjnë që dën imi i tyre të jetë kuptimplotë dhe të jetë më shumë si një reh abilitim sesa si një dë n im b urgu, andaj ata shpesh marrin pjesë në aktivitete me të bu rgo surit, vlen të theksohet se shumica prej ro jeve janë femra.

Të bur gosurit norv egjez hum bin lirinë por jo të dre jtën për shërbime shtetërore, si kujdesi shën detësor. Dentistët, mje kët, infermierët, biblotekarët punojnë në një “komunë” lokale ku ofrojnë shërbime për të bur go surit.