Ganimete Musliu: Po kthehemi fuqishëm, qytetarët kanë filluar ta ndjejnë mungesën e qeverisjes së PDK-së

De putetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka fo lur për Ko nventën e Ja shtëzakonshme të PDK-së për zgj edhjen e kr yetarit të ri, e që ka ndidat i vetëm për të ma rrë dr ejtimin e kësaj pa rtie është Memli Krasniqi.

Musliu ka thënë se është për tu vl erësuar fa kti që Krasniqi në këtë si tuatë të rë ndë për pa rtinë ka shprehur ga tishmërinë për të ma rrë dr ejtimin e saj.
Ajo ka pa ralajmëruar se PDK do të kth ehet fu qishëm në ar enën po litike të Kosovës.