Ganimete Musliu: Vjosa s’mund t’i durojë gratë e zonja

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, e ka komentuar shka rkimin e Vladete Dakës nga pozita e kry etares së K Q Z-së nga pre sidentja Vjosa Osmani.

Sipas, Musliut, presidentja Osmani nuk mund t’i du rojë gratë e zo nja.

Postimi i saj i plotë:

Vjosa s’mund t’i duroj grate e zonnja

Valdete Daka sot u shkarkua por nuk u ko rit e as nuk u ne n shtrua.

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ka emëruar gjy q tarin e Gjykatës së Ap e lit, Kreshnik Radoniqi si kryesues të ri të Ko misionit Qendror të Zgjedhjeve, pas shka rkimit të Valdete Dakës.

Sipas njoftimit të presidencës, Valdete Daka në shumë raste, nuk ka arr itur të jetë fo rcë e pa varur ndaj po la rizimeve politike.

Vendimi i saj është kund ë rshtuar nga orga nizatat e shoqërisë c iv ile, duke e quajtur të moti vuar pol itikisht.