Gj ykata Th emelore merr vendimin për babain e Albert Krasniqit

G jykata Th emelore në Prishtinë ka apr ovuar kërkesën e Pr okurorisë The melore në Prishtinë për caktimin e masës së p arabu rgimit k undër të p andehurit S.K. për shk ak të d yshimit të ba zuar se ka kr yer v eprat p enale Vr asje e r ëndë nga n eni 173 pa ragrafi 1 pika 1.3 dhe Mb ajtja në pr onësi, ko ntroll ose posedim të pa autorizuar të a rmëve nga neni 366 paragrafi 1 të K odit Penal të R epublikës së Kosovës.

Të pa ndehurit S.K. gj ykata i ka caktuar masën e parab urgimit në kohëzgjatje pr ej 1 (një) muaji, pasi që e njëjta ka k onstatuar se janë përmb ushur kr iteret në bazë të n enit 187 p aragrafi 1 nën paragrafi 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPPRK-së.

Gj yqtari i pr ocedurës p araprake ka vlerësuar se masa e paraburgimit është masë ad ekuate për zhv illimin e papenguar në këtë ç ështje p enale, pasi që ekz istojnë rrethanat që tregojnë rrezikun se po të gj endet i p andehuri S.K. mu nd ti asgjësojë, fsheh, ndryshoj apo f alsifikoj provat e veprës p enale duke ndikuar në dë shmitarët, të cilët janë familjarë të të p andehurit, po ashtu duke ma rrë parasysh mënyrën dhe rr ethanat në të cilat d yshohet se është kryer vepra p enale, tregon rr ezik se nëse i pa ndehuri do të gjendet në liri ekz iston rr eziku se do të p engohet rrj edha e pr ocedurës p enale.