Gje nerali serb: NA TO nuk na mp oshti, një ditë do ta kthejmë us htrinë tonë në Kosovë

Ljubisa Dikovic, ish sh efi i Sht abit të Pë rgjithshëm të Ushtrisë Serbe ka thënë se Serbia nuk ka hu mbur nga NA TO dhe se ushtria serbe një ditë do të kth ehet përsëri në Kosovë.

Kurir ka realizuar një intervistë me Dikovic duke e py etur atë ndër të tjera edhe për bo mbardimet e NA TO’s dhe lu ftën në Kosovë, ndërsa de klaratat e ish-gje neralit serb janë të forta e kë rcënuese.
Lidhur me bo mbardimet e NA TO’s, Dikovic thotë se kanë mbr ojtur ‘he roikisht’ Kosovën ndaj bo mbardimeve të NA TO’s.