Gjykata rrëzon familjarët e Artan Cukut për 1 mln Euro dëmshpërblim

Gjy kata Adm inistrative rrë zoi këtë të mërkurë kërkesën për dë m shp ërblim të familjarëve të ish-Komisarit Artan Cuku. Familjarët kishin kërkuar nga Ministria e Brendshme si dëm shpë rblim shumën mbi 1 milion euro për hum bjen e fami ljarit të tyre, ish-efe ktiv po licie i cili ishte kër cë.nu ar dhe më parë dhe shteti nuk kishte marrë masa.

Por kërkesa e tyre u rrë zua nga Gjy kata Administrative me argum entin se nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë të shtetit me vr a s j,en e tij. Ish-kryekomisari Artan Cuku u ekz ekutua me a r.më në hyrje të Liqenit Artificial, në 8 Prill të vitit 2017. Nga het imet e pro kurorisë rezultoi se shkak i vr .a s jes së tij ishte ha km arrja për shkak të dety rës në kohën kur kishte qenë drejtues në Vlorë.