Grua që ka menduar gjithmonë për popullin nuk ka pa suri/ Do ha biteni se ku jeton Merkel, shtëpia e saj duket si…

Gruaja më e f uqishme në botë nuk është e dhënë pas lu ksit dhe ma rkave të sht renjta. Bëhet fjalë për ka ncelaren gjermane Angela Merkel, e cila jo rra llëherë është vënë në fo kus të me diave për shk ak të je tës mo deste që bën.

Merkel, pë rku ndër të ard hurave nga po zita e rë ndësishme që mban në shtetin gjerman, jeton në një ba nesë me q ira në Berlin.
Ajo ba shkë me bur rin e saj prof. Dr. Joachim Sauer, jeton në një ba nesë në katin e 4-të në Am Kupfergraben 6, në “Mu zeun e Is hullit”, në një hap ësirë prej vetëm 80 metrash katrorë.