Hapni kufijte” Shqiptarët në Greqi pr otestë për hapjen e kufijve: Mos na re fuzoni shtëpinë tonë

Komuniteti shqiptar në Greqi ka bërë thirrje për mbajtjen e një pr oteste ditën e sotme për hapjen e ku fijve. Me një njoftim në Fa cebook, ata bëjnë me dije se pr otesta paqësore do të mbahet sot në orën 18:00 në sheshin ‘Stigma’.
Me thirrjen ‘mo s na re fuzoni në sh tëpinë tonë’, ata kërkojnë nga qeveria greke që të ndryshojnë këtë q asje, duke theksuar se kjo është p adrejtësi ndaj tyre

Ndonëse vendi ynë prej ja vësh tashmë regjistron shifra ditore shumë të ul ta in feksioni, qe veria greke ka vendosur të lë rë të pa ndryshuara ma sat dhe të mb ajë të mbyllura do ganat që li dhin vendin me Shqipërinë deri në 14 qe rshor.
“Ha pni tani do ganat!
Mos na re fuzoni shtëpinë tonë!