Historia e dhim bshme e 30-vjeçares: Burri ma fu ti tjetrën në krevat, fIinim bashkë…

E ftuar në emisionin “His toria ime” në T v K lan, ka qenë një grua 30-vjeçare e cila është ma rtuar në mos hën 17 vjeç me dash uri. Nga marr ëdh ënia erdhi në jetë një vajzë e cila tani është 11 vjeç. Ajo rrëfen se cele brimin e ka bërë pas lindjes se va jzës e cila ka mbi emrin saj. Aktu alisht vajzën e mban babai i saj, pra gjyshi. 30-vje çarja rrë fen se u nda nga burri i parë se pse ishte xhe loz dhe në vitin 2013 krij oi një tjetër mar rë dhënie nga e cila erdhi në je të një vajzë tjetër e cila është 8 vjeç.

Mirela Milori: Si ndodhi?

30-vjeçarja: Më këtë të dytin më ka njo hur një kus hërira ime, goca ishte 3-4 vjeç, pas një muaj njohje, shkova të jetoj me këtë tje trin sepse tek shtëpia që u ktheva tek babi, kisha ll afe, de ba te.

30-vjeçarja tregon se nuk e ka dashur burrin e dytë dhe filloi jete sën me të sepse donte një vend ku të fuste ko kën nga fri ka e kë rc ënimeve të bash kë shortit të parë. Pas një viti erdhi në jetë vajza e saj e dytë e cila ka mbiemrin e bashkë shortit të parë pasi me të nuk ka kryer div orc.  Ajo shprehet se pas një viti, ku vajza as 40 ditë nuk kishte mbu shur, është kthyer tek burri i parë.

Mirela Milori : Pse?

30-vjeçarja : E doja