Historike | Shqipëria, për herë të parë anëtare e KS në OKB (VIDEO)

Shqipëria është bërë për herë të parë anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Vend imi hi storik për vendin tonë u mor këtë të premte në New York, aty ku ishte mbledhur Asambleja e Përgjithshme e OKB-së. Për herë të parë që prej anë tarësimit të saj në OKB prej 65 vitesh, vendi ynë do të ulet në tryezën më të rëndësishme vendi mmarrëse në glob. për Shqipërinë vo tuan pro 175 vende të OKB-së nga 190 të tilla që morën pjesë në votim.

“Sapo ka përfunduar procesi i numërimit dhe nga 190 vende që ishin të pranishëm në këtë mble dhje 175 prej tyre kanë mbështetur Shqipërinë në këtë votim dhe 14 të tjera kanë abs tenuar dhe 1 votë që merrej me mend që do të ishte e tillë. Për Shqipërinë do të thotë shumë, do të ketë për fitime të tjera, për fitime diplo matike kryesisht sepse do të kemi mundësinë të kemi mar rë dhënie kon krete me shumë rajone të cilat më parë nuk kishim marr ëdhënie dy palëshe. Është çështje pres tigji që Shqipëria të ulet në një tryezë siç është tryeza më e rëndësishme ven dim marrëse në glob. Një lajm hist orik”, raportoi gazetarja.

Man dati i Shqipërisë në Kë shillin e Si gurimit fillon nga Janari i vitit 2022 dhe do të për fu ndojë në Dhjetor të vitit 2023. Gjatë kësaj periudhe, vendi ynë do të pyetet dhe do të jetë pjesë e disk utimeve për çështje të ndryshme, megjithatë jo me të drejtën e ve tos. Ky ven dim histo rik është edhe çështje pre stigji.

“Prestigji që do të marrë Shqipëria nga fakti që do të ulet në tryezë do të shikohet pozitivisht edhe nga vendet anëtare të rajonit, por nuk e di sa mund të ketë ndikim kjo në votën që do të merret më 22 Qershor në Bruksel. Prej afro 10 vitesh negociohej për të arritur këtu. Ka pasur një tentativë në vitin 1995, por pa sukses pasi në atë kohë për rajonin tonë ishte dhe kandidatura e Rumanisë dhe më së shumti u mbështet Rumania”, tha Zotka.

Shqipëria, gjatë man datit të saj 2-vjeçar do të ketë ndikim për të gjithë rajonin. Madje do të ketë mundësi që të ngrejë lart ka u zën e Kosovës. Gazetarja Zotka rap ortoi se vendimi për të qenë pjesë e Këshillit të Sigurimit është edhe një fitore në planin rajonal. Kjo, pasi Serbia, një vend i futur më herët se ne në OKB nuk ka mu ndur kur rë që të bëhet pjesë e Këshillit të Sigurimit.

“Besoj se do të ketë ndikim pozitiv për gjithë rajonin fakti që Shqipëria do të ulet në këtë tryezë. Sigurisht edhe për Kosovën, do të ketë mundësi që ta ngrejë lart këtë ka u zë dhe të vazhdojë për mundësinë e lo b imit të Serbisë dhe Kosovës, por edhe për njohje të tjera për Kosovën.  .

Kë shilli i Sigurimit është një organ i O KB-së që përbëhet nga 15 anëtarë, 5 prej të cilave janë të për hershëm si SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Rusia dhe Kina. 10 anëtarët e tjerë janë të për hershëm dhe zgji dhen për një man dat dy vjeçar. Përveç Shqipërisë këtë vit gar onte Brazili, Gaboni, Gana dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Për t’u zgje dhur special prej tyre duhet të sigu ronte dy të tretat e vo tave të vend eve anëtare, një shifër që u ar ri.