Hungaria ndalon librat me përmbajtje ho mo.se. ksuale

Qeveria propozon ligjin që ndalon edhe ndryshimin e gji nisë tek të mi turit

Partia nacionaliste në pushtet në Hungari ka paraqitur një li gj për të nda luar tekstet me për mbajtje që prom ovojnë homo se ks uali tetin dhe ndryshimin e gji nisë tek të mi t urit.

Në projektligj propozohet edhe ndal imi i rek lamave që konsiderohen se pro mo vojnë të drejtat e hom o se ks ualëve.

Disa grupe të të drejtave të njeriut e den o .ncuan atë, duke thënë se ishte e ngjashme me kuf izimet ruse për aktivitetet e L G B T. Budapest Pride, një aleancë e grupeve hungareze L G B T, u bëri thi rrje akti vi stëve të lo bojnë që Presidenti i SHBA Joe Biden të ng re jë këtë çështje me Orban. Shoqëria Hatter, një nga grupet që përf aqëson L G B T bëri të ditur se pro pozimi i Fidesz do të fre nonte seriozisht lir inë e fjalës dhe të dre jtat e fë mijëve.

Propozimi përfshihet në një projekt-ligj të qeverisë që ndëshkon ped o filinë. Ai tregon se të rinjve në n 18 vjeç nuk mund t’u tregohet për m bajtje por no. gra fike, ose ndonjë përmbajtje që in ku rajon ndryshimin gji nor ose homo se ks ualitetin.

Kushtetuta e Hungarisë thotë se mart esa është për çif tet normale. Vitin e kaluar qe veria e Fidesz dë n oi një libër hungarez për fëmijë, “Ëon de rland Is For Ev eryone”, i cili rindërton personazhe përrallash në role që përfaqësojnë pak icat, veçanërisht rom ët dhe hom os eks ualët. Fidesz e eti ketoi atë propagandë hom os eks uale, duke thënë se ajo duhet të nda lohet në shkolla.

Orban, një na cio nalist euro ske ptik është kriti k uar gjerësisht në BE dhe ak u zo het për shk elje të të dre jtave të mi gra ntëve dhe pakicave të tjera, polit izim të gjy katave dhe mediave dhe tole rim të antis emitizmit. Ai pretendon se po mbron vlerat e krishtera të Hungarisë në një Evropë të mbër thyer nga libe ralizmi i majtë.