I riu me fanellën e gjysmëhënave u ul në gjunjë dhe i nxori unazën partneres së tij.Pro po zim për mar tesë në Turqi-Itali

Një tif oz turk e kon sideroi momentin ideal takimin hapës të Euro 2020 për t’i propozuar të dash urës për mar tesë

Edhe pse Turqia u mund në takimin hapës të EURO 2020 kun dër Italisë, përsëri kjo nde shje do të jetë e pa harru eshme për një ti foz turk.

Nga shkallët e stadiumit, ai i propozoi të dashurës për martesë.

Përgjigja ishte “po” dhe çifti tani është gati për një rrugëtim të ri në jetën e tyre.

I riu me fanellën e gjysmë hënave u ul në gjunjë dhe i nxori unazën partneres së tij. Kjo e fundit e emo cionuar i zgjati gishtin.

Veprimi mori vëme ndjen e shumë të pran ishmëve në shkallët e stadiumit, të cilët gjithashtu u duartrokitën.

Një gjë është e sigurt, pas prop ozimit, zor se ç ift it të ri turk i ka ardhur më rzi për hum bjen, ose mbase fare pak.