Ismajl Kadare fton të gjithë shqipëtarët Musliman ta ndërrojnë fene dhe të behen Krishter

Aka demiku Rexhep Qosja flet për qëndrimet e shkrimtarit Ismail Kadare në një v ideo të shp ërndarë në int ernet.
Sipas tij, të gjitha fe të janë të mira, pse të fa vorizojmë një fe tjetër, ndërsa shton se Kadare edhe në shkrime i fton shq iptarët të ndë rrojnë f e.
“Mos do të thotë kjo se f eja të cilën e ka një pë rqindje më e madhe e shqiptarëve është më e mirë se sa tjetra? Mos do të thotë se një f e nuk ka ide ntitet të ba rabartë me atë tjetrën?”, pyet aka demiku Qosja.

“Ta shtrojmë pyetjen, pse e bën këtë Ismail Kadareja? Pse shkruan libra me këtë tezë? Për hesap, për leverdi, për konjukturë, s’ka ndonjë arsye tjetër. Nuk besoj ai që të jetë be simtar, që të ndj ejë nevojë t’i ftojë bashkëkombëit e vet të kalojnë në fe tjetër, po e bën për një konjukturë në botën bashkëkohore. Kjo nuk a rsyetohet, kjo është e pa m oralshme”, shprehet Rexhep Qosja.