Joe Biden do të vendos vuIën në diaIogun Kosovë-Serbi

Tash nuk ka asnjë diIemë: Brukseli zy rtar e ka pranuar se është e pa f uqishme të sht yjë përpara nga pika e vd e kjes di alogun dhe në këtë shpr eson në nd ihmën e Uashingtonit.

Sipas tyre, pr esidenti amerikan Joe Biden që tashmë ndodhet në Evropë do të marr pjesë në tri tu bime me rëndësi të “aleatëve perëndimor” – S amitin G 7, Sa mitin e B E dhe Sh B A dhe Sa mitin e NA TO-së, ku do ve ndos “vu lën” në pë rtëritjen e qa sjes amerikano-evr opiane në zgj idhjen e çës htjes së Kosovës dhe kth imin e Amerikës pë rmes dy erve të mëdha në di alog, me ndojnë bi seduesit e ga zetës.