Joe Biden edhe njëherë vjen me një ur dhër të ”prerë” qe nd alon planin Ruso-Serb në Ballkan

Shtetet e Ba shkuara të Amerikës, janë shtetet më të f orta në Botë, e që Kosova për fa tin e mirë, është shtet mik me to.
Miqësia e Kosovës me Amerikën është ci lësuar me shumë fat për shqiptarët.
Sidomos së fu ndmi kur në krye te Shteteve të Bashkuara gje ndet një mik i madh i Kosovës, Joe Biden.

“Tani pas këtij që ndrimi të ri amerikan, në ra port me Ball kanin Pe rëndimor gjithçka është e qartë, dhe bisedimet e ardhshme për Kosovën do të jenë më të re daktuara dhe nuk kanë ne vojë të zgjaten e prolongohen sikur që kanë ndodhur më pa rë me dhjetëra vite bisedime, pa u arritur ku rrfarë marrëveshje. Tani këto që ndrime amerikane po na ja pin si njalin e qartë që fi nalja e di alogut duhet dhe do të je të nj ohja re ciproke në mes të dy shte teve të pa va rura”,