Kancelarja Merkel “dridhë” Ballkanin perëndimor me këtë qe sapo tha, lajm i mirë për shqiptarët

Kancelarja gjermane, Angela Merkel, ia kushtoi mesazhin e fundja,vës Konferenës së saj të fundit me liderët e Ballkanit Perëndimor, e cila do të zhvillohet të hënën (05.07), në mënyrë virtuale – „Edhe pse takimi do të bëhet vetëm me video, unë jam e gëzuar që do të mund të vijojmë bashkëp,unimin me kryetarët e shteteve dhe qeverive nga gjashtë ven,det e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia”, tha kancelarja gjermane Angela Merkel në podcastin e saj të përjavshëm, të shtunën (2.7.2021) në Berlin.Ndih,mesë për stabilitet dhe dialog – Merkel kujtoi më tejf,illimet e Procesit të Berlinit të ini,ciuar nga Gjermania në vitin 2014: “Si atëherë, ashtu edhe sot qëll,imi është të japë ndihmesa sa më konkrete për qëndru,eshmërinë e rajonit dhe për dialogun pa,qësor mes të gjiha palëve”, vijoi më tej politi,kania kristi ndemok,rate.Kancelarja Gjermane rikujtoi përgjegjësinë e BE-së dhe të Gjermanisë ndaj Ballkanit Perëndimor: “Ai është një pjesë e Evropës, ku nuk janë shër,uar ende plagët e Iufj,trave të viteve 90-të, e d hu,nës ndër grupet etn,ike. Por: Në Gjermani jetojnë edhe shumë shtetas, që i kanë rrënjët e tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor, kujtoi kancel,arja më tej.

„Për mua është mëse e qartë: Ne, shte,tet anëtare të BE-së, jemi shumë të interesuara për një zhvillim paqës,or dhe të mirë të Ballkanit Perëndimor. Dhe ne kemi një përgj,egjësi që të angazhohemi faktikisht për këtë” Këmbimet mes të rinjve – Merkel më tej veçoi disa nga arritjet e Proc,esit të Berlinit: „Forumin Rinor të Ballkanit Perëndimor, i cili bën ba,shkë të rinj nga etni, gjuhë dhe f e të ndryshme”, por edhe „në arsimin profesional, në njohjen recipr,oke të diplomave të shkollave të larta dhe në bashkëpu,nimin e shkencës”, si edhe „përparimet në projektet e trans,portit dhe infrastrukturës, të cilat ndërlidhin rajonin”.Të gjitha janë hapa të rëndë,sishme për të arritur në një komunikim të vazhdue,shëm përtej kufijve, i cili ndihmon që të pakësohen rezervat. Dhe i sjell këto vende të gjitha së ba,shku në synimin e tyre për të plotësuar kushtet për anëtarësim në BE. Jam e bindur se herët a vonë e ardhm,ja e tyre me të vërtetë do të jetë në Europën e bashkuar”, tha kance,larja.Lipset ende pajtim – Më tej Merkel u përqendrua edhe te sfid,at e rajonit. „Ende nuk janë zhdukur mosbesimi dhe na cionali,zmat e vjetra, të cilat shumë shpesh ngja,llin gri ndje dypal,ëshe”.

Edhe në të ardhmen nevoj,itet pajtim, tha nismëtarja e Procesit të Berlinit: “Kjo do të thotë që të trajtohet e kaluara, por edhe të bëhet gjithçka e mun,dshme që brezi i ri të jetojë në paqe” – „Unë jam e bindur se me konferencat e përvitshme të Ballkanit Perëndimor, ne mund të ndihm,ojmë në këtë proces”, përfundoi kancelarja Merkel.