Khan: Pakistani dhe Kosova kanë lidhje vëllazërore e historike që tejkalojnë kufijtë gjeografikë

Kr yeministri i Pakistanit, Imran Khan ka thënë se vendi i tij dhe Kosova nd ajnë me njëra-tjetrën li dhje hi storike dhe vëllazërore që i te jkalojnë ku fijtë gje ografikë.

Këtë de klaratë ai e ka bërë në një letër që ia ka dë rguar kr yeministrit të Kosovës, Albin Kurti, të cilin e ka ur uar me ra stin e ri zgj edhjes në po stin e kryeministrit.
“Re zultati i zgj edhjeve është ma nifestim i be simit të madh që p opulli i Kosovës ka në udh ëheqësinë tuaj”, thuhet në le tër-ur im të cilin e ka dë rguar për me dia, Zy ra e Kryeministrit.

Kryeministri Khan në letrën e tij ka shpr ehur ga tishmërinë dhe vullnetin për të pu nuar ng ushtë me kryeministrin Kurti në av ancimin e ma rrëdhënieve në shë rbim dhe do bi të të dy ve ndeve.