Klevis Balliu : Partia So cialiste do rr ëzohet nga pu shteti br enda vitit 2025

Ish-de puteti i P artisë De mokratike, Klevis Balliu de klaroi mb rëmjen e sotme se Partia So cialiste nuk do e pë rfundojë dot ma ndatin e saj qe verisës deri në 2025-ën.
Sipas Balliut ma ndati i tretë i PS është një ma ndat qe jfi dhe jo ha lli, ndë rsa sht oi duke fo lur për “Ne ws24” se ak sioni op ozitar do të vi jojë me çdo mj et dhe në çdo rrugë.
Py etje: A po lu het një bll of me zgj edhje të pa rakohshme?

Balliu: Pse është bll of?! Gj asat që PS të rrijë deri në 2025 nuk ek ziston. Këtu ka ndodhur një vj edhje dhe ata do të mb ajnë pë rgjegjësi. Ma ndati i tretë është një ma ndat qe jfi, jo h alli. Nuk e çon deri në 2025 pasi nuk është nd aluar be teja e 25 pr illit. Kjo be tejë ishte për vo tën e li rë. Por s’u bë. Ne lu ftuam për zgj edhje të li ra dhe të nd ershme. A vo tuan qytetarët e li rë? Ça do bë jmë? Do i l ëmë në rrugë? Jo. Ak sioni op ozitar do të va zhdojë me çdo mj et, në çdo rrugë.

“Nuk ka më nd ërrim të i t erritoreve!Inv estime str ategjike Shqipëri-Kosovë”
“Ilir Meta sa shala ime, Berisha vetem po mori vi agra. Basha dhe Rama…”, Luljeta tregon kush ia nd ez llampën dhe kush nuk bën
Marin Mema po rosi për Po litikanët Shqipëtarë !: Fa leminderit tr adhètarè! E m orrët në q afë Po pullin
Foto/ I kishin mb etur dy ditë jetë, babai “m arton” vajzën – do nte ta shihte n use
Nuk e ft uan në fe stë sepse ka Si ndro mën Do wn, le tra e nënës i thotë të gjitha!