Konjufca: Ndër hy rja e N A T O-s tregon se ka u za jonë ishte e drejtë

Kry etari i Kuvendit, Glauk Konjufca, në për ku jtimin e us htarëve të rënë të N A T O-s, në 22-vjetorit të Ditës së Paqes, tha se ndër hyrja e ndër kom bëtarëve tregon se ka u za e Us htrisë Ç lirim tare të Kosovës ishte e drejtë.

“Siç dihet liria jonë ka ardhur si kon tri but i us ht arëve të U Ç K-së, por po ashtu edhe prej bashkimit dhe kontr ibutit tonë me fak to rët ndërkombëtar dhe si re zultat i kë aj ne u ç li ruam nga ok u p imi i Serbisë. Për faktin se N A T O ka ndër hy rë flet se ka u za jonë ishte shumë e drejtë”.

Përvec, Konjufcës edhe presidentja Vjosa Osmani, dhe kryeministri Albin Kurti, kanë vendosur kur ora lule sh te Pllaka Përku jtimore e ushtarëve të r ënë të N A T O-s.