Kryeprokurorja e BE cilëson Bullgarinë si vendin më të var fër dhe të korr u ptuar

Kryeprokurorja e Bashkimit Evropian Laura Codruta Kovesi, ka nisur një hetim të gjërë për vendet që janë në shënjestrën e unionit për kor r upsin, duke ana shkaluar organin e A ku zës Bullgare!

Jo pa qëllim Kovesi zgjodhi Bullgarinë për vizi tën e saj të pare, si vendin më të va r fër duke e cilësuar edhe si më të kor r uptuarin të Bashkimit Evropian.

“Nëse qytetarët bullgarë kanë ndonjë informacion të rënd ësishëm për ne, ata mund ta raportojnë atë direkt ne faqen time te internete ne Facebook”, është shprehur ajo.

Këtë deklaratë të fortë, kreu i aku zës së BE, Kovesi, e bëri gjatë kon ferencës për shtyp në Sofje.

Kryeprokurorja e Bashkimit Evropian u tha Bullgarëve të lodhur nga kor ru psioni se ata mund të dërgojnë ankesa e tyre, direkt në zyrën e saj, në lidhje me mash t rim në shkallë të gjerë ke q për dorimin e fondeve të BE, që qeveri Bull gare ka bërë ndër vite

“Të gjithë janë të barabartë përpara lig jit dhe ne nuk do të bëjmë asnjë dallim se kush do të heto he t. Ne jemi këtu për ju. Ne duam të fitojmë besimin tuaj për punën tonë për të vendosur para drej të sisë të gjithë personat për gje gjës”

Që nga fillimi i ketij muaji, Prokuroria Publike Evropiane filloi opera ci onet në të gjitha vendet me kor ru psion të lartë që janë anëtare të BE, por hetimet do të shtri hen edhe më gjerë.