“Kurti më pyeti 10 herë se kur do ta njohim Kosovën”, Pastaj ai me tha edhe kete gje qe me t[rondit]i

“Kam dashur ta njoftoj opinionin për gjit][hçka që nd][odhi][ në Bruksel, më gje[]rësi][sht do të ra][ortoj me 22 qer][shor në Ku[]vend për sec][ilën çë[]shtje që është me rënd][ësi rreth Koso][vës- iu kam kt][hyer në m[]ënyrë bruta[]le, ata kishin ard][hur të na detyr[]ojnë të br][aktisim dia][logun dhe propo[]uan marrëvesh[]je për paqe që bëjnë vetëm shtetet”, ka thënë Vuçiq, shkruan “B92” transmeton “Bota Sot”.

Si[]pa][s tij, dje va][zhdoi d][ialogu me ][ndërm][jet[]ës][imin e BE-së dhe kjo ë[]shtë faz][a më e çudit[]shme.

“Çdo gj[]ë që thanë edhe bënë][ ishte se ata duan t’i ikin [dial[]ogut. E vetmja t][emë e traj[]tuar shku[]rt ishte për të p[]agj[]etu[]rit”, ka shtuar ai.

“Ne der][i tash kemi hul[]umtuar 21 lok[]acione, në 4 janë gjet[]ur shqip[]tarë të v][rarë, i fund[]it ishte hulum[]timi në Kr[]izhevak ku u gj[]etën mbet][jet e 11 tru[]pave”, ka thënë Vuçiq.

Ai shtoi se kanë kërkuar hulumtimin në Koshare dhe për Llapushnik prej vitit 2013.

“Pasi kishim përcaktuar me Hotin si do ndodhte kjo, tash ata kërkojnë ndërrimin e Odaloviç, duke e quajtur pa shembull palën shqiptare që Odaloviçin e quajtën “Gebels”.