Kurti për emërimin e familjarëve nëpër p ozita: Janë profesionistë të spikatur

Kr yeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur për n epotizmin, duke thënë se nuk m und të emërojnë këshilltar që nuk pë rputhen me pr ogramin e tyre.

Kurti, emërimin e familjarëve nëpër p ozita e ar syeton duke thënë se janë “pr ofesionist” të sp ikatur.
“Nëse ka ndonjë rast i ndividual të ndonjë lidhje të ndokujt kjo nuk është bërë për shkak që e ka atë l idhje familjare, por bëhet fjalë për një profesionist të sp itakur. Duhet ta dallojmë sh ërbyesin c ivil, pr ej të em ëruarit p olitik. Unë m inistra e ata k ëshilltar të tyre, nuk mu nd t’i emërojmë njerëzit që nuk p ërputhen në bindje dhe në të njëjtën kohë nuk e pranojnë pr ogramin”, tha Kurti në RTK.