Kush nga presidentet mendoni se eshte me i d uhuri?!! Vjosa Osmani Apo Thaci – VO TONI

Kush Nga Pr esidentet Mendoni Se Eshte Me I Du huri?!! Vjosa Osmani Apo Thaci – VO TONI
Vjosa Osmani – Sadriu (li ndur me 17 m aj 1982) eshte ju riste dhe Kr yetare e Re publikes se Kosoves. Dy pa le zgje dhjet e fundit te mb ajtura ne Kosove e nx oren Vjosen si gruan deputete me te vo tuar ne hi storine e Ku vendit te Re publikes se Kosoves. Ajo ka li gjeruar ne Un iversitetin e Prishtines.

Hashim Thaçi (i lin dur me 24 pr ill 1968) eshte pr esidenti i peste i Re publikes se Kosoves. Ai ishte krye ministri i pare i Koso,ves se pa va rur, Minister i Jas htem dhe Ze ve ndes kry eministr ne kab inetin e ri te kr yesuar nga Isa Mustafa, i cili mori det,yren me 12 dhj etor 2014. Thaçi ishte gjith as htu kr eu i PDK.
Ai u ngrit ne re nd te pare si kreu po litik i U Ç K. Nder kohe, ai she rbeu gji.tha shtu si kr eu i nje qe verie te per ko hshme ne fund dhe men jehere pas lu ftes ne vi tin 1999.