Marin Mema me zbuIimin e madh të rradhës: Pasurla e rrallë SHQIPTARE që kërkon gjithë bota

Ne muzen historik kombetar ne Tirane, ndodhet nje objekt mjaft i veçante, i cili da ton ne shekujt III – II p ara er es sone….
Ai eshte zbuluaar gjate germimeve te kryera ne qytetin e Iashte te Ap ollonise dhe sipas arkeoIogeve personifikon lumin Vjose…

Vjosa jo me kot gjatë lashtësisë, ko nsiderohej si një lum i shenjtë, gjatë rrjedhës së saj, u ndërtuan qytete, u ngritën mite, u zhvilluan beteja shumë të mëdha, aq sa h era he rës pë rgjatë kë tyre zo nave duket sikur do të ndj esh en de ha pat e us htrive të shumta që kanë ka luar k ëtejmi. Një rr ugetim i ja shtëzakonshëm… Fakte, të dhë na e do kumenta… ve nde ar keologjike, mi te e legjenda…