Me çanta dore dhe shpine, ja si ‘fsh ihen’ mi lionat që nuk d eklarohen në k ufi dhe që hy jnë në Shqipëri

Dërgimi i ng arkesave me para që pa strohen në Shqipëri në rastin më të or ganizuar, kryhet siç ndodhi me dërgimin e pothuajse 3.4 milionë euro në automjetin tip “To yota Ya ris” ose si ra sti i tre javëve më parë, kur u zb uluan të fsh ehura në një pr apakolp makine me vlerën e 120 mijë paund.

Por fsh ehja e tyre në au tomjete, përmes një mekanizmi të porosisë së makinave që duhet të shiten brenda territorit, është forma më e or ganizuar që dy shohet se kr yhet nga grupet me veprimtari jashtë vendit.
Të tjerë, pë rdorin të afërmit, apo njerëz të besuar që udh ëtojnë përkohësisht në vendet e qëndrimit të emigr antëve shq iptarë dhe që p ëres tyre, duke i pa guar për punën, tr ansportojnë shuma eu rosh, paund dhe do llarë.