Më rgimtari i be fason të gjithë nga Zvicra në Prishtinë me veture Op el K adett:

Një më rgimtar ka ar dhur në Kosovë nga Zvicra me një ve turë Op el Ka dett.Op el Ka dett është një v eturë ‘le gjendare’ e cila disa vite ka qenë shumë e fa mshme në Kosovë.Tash e disa vite në rr ugët e Kosovës ka një numër të ca ktuar të këtij ll oji të ve turave.
Mirëpo së fundi një më rgimtar i cili ka ardhur nga Zvicra ia k be fasuar të gjithë, që e kanë parë në rrugët e Prishtinës.Më rgimtari ka marrë rr ugën nga Zvicra, ko nkretisht nga Vaudi, për në Kosovë me një Op el Ka dett të vitit 1990.Një qy tetar ka shkr epur fotografinë dhe e ka he dhur në rrjetin so cial Fa cebook.

“Nuk ka më nd ërrim të i t erritoreve!Inv estime str ategjike Shqipëri-Kosovë”
“Ilir Meta sa shala ime, Berisha vetem po mori vi agra. Basha dhe Rama…”, Luljeta tregon kush ia nd ez llampën dhe kush nuk bën
Marin Mema po rosi për Po litikanët Shqipëtarë !: Fa leminderit tr adhètarè! E m orrët në q afë Po pullin
Foto/ I kishin mb etur dy ditë jetë, babai “m arton” vajzën – do nte ta shihte n use
Nuk e ft uan në fe stë sepse ka Si ndro mën Do wn, le tra e nënës i thotë të gjitha!