Milioneri Shqiptar: Doni te jetoni deri ne 140 Vjec? këto ushqime duhet t’i hiqni menjëherë nga frigoriferi

Gja të em isionit, pë rmes një in serti R amadani rr ëfeu se cilat janë us hqimet që duhet të mb ajmë dhe ato që duhet të h eqim nga fr igoriferi. “Nëse us hqehemi në më ngjes me ushqim të shë ndetshëm dhe pa sdite me ushqim të pa shë ndetshëm atëherë në tru pin tonë d ominon ushqimi me të cilin nuk duhet të us hqehemi.Për mua us hqimi nd ahet në us hqim in tiligjent dhe us hqim “bu dalla” dhe që duhet ta la rgojmë nga fr igoriferi janë:

-Duke filluar nga lë ngjet e fru tave, fr utat Zoti i ka bërë për t’i ngr ënë dhe jo për t’i pirë.-Ma joneza duhet të h iqet, p ërmbanë el ementë që i bëjnë d ëm tr upit të njeriut dhe duhet të h idhet.-Ke tchup dhe mu starda e bëjnë tr upin të va rur dhe du hen he dhur.-Sa lca po ashtu pë rmban ko nservantë.-Ve za nëse është bërë nga pula që nuk e kanë parë di ellin dhe që nuk janë us hqyer në më nyrë n atyrale atëherë nuk duhet të ko nsumohet.-Edhe re çeli nuk duhet të ko nsumohet.-Edhe ko si jo na tyral nuk duhet ko nsumuar.-Ma rgarina nuk duhet ko nsumuar.

-Qu mështi po ashtu është la ktozë, she qer dhe bu rim i ka ncerit.-Asnjëherë në shtëpinë tuaj mos bl ini to rta apo kekë të ga tshëm.-Dja thi i lo pës me pl astikë nuk duhet ko nsumuar.-Pul at ho rmonale janë b urim ka nceri, nuk duhen ko nsumuar.Us hqimet që duhet të ko nsumojmë:-Vera e kuqe mund të ko nsumohet, 2 go ta për gra dhe një për burra.-Gj alpi nëse është na tyral mund të ko nsumohet.-Uji është bu rimi i je tës dhe duhet ko nsumuar.-Fr utat duhen ko nsumuar, por mos i mb ani në fr igorifer.-Ka rrota po ashtu është shumë e mirë për t’u ko nsumuar, por nuk duhet të q ëndrojë në fr igorifer.-Do matet janë shumë të mira, por kur ko nsumohen duhet t’i he qim lëkurën dhe fa rat.-S pecat po ashtu janë shumë të mira.