“Nuk u përfshiva në fushate, e bëri Rama”-Meta ul tonet pas shka rkimit nga Parlamenti

“Nuk u përfshiva në fushate, e bëri Rama”

Ndryshe nga de klaratat e forta të bëra deri në 25 Prill, pas shkar kimit nga Parlamenti, Presidenti Ilir Meta u shfaq përpara gazetarëve me tone të ulëta, duke thënë në një kon ferencë për shtyp se ai nuk ishte përfshirë në fushatë elektorale, por se ishin të tjerë ata që e kishin bërë një veprim të tillë.

Por një nga arg umentet e maxh orancës në raportin për shkarkimin e tij ishin edhe disa deklarata të bëra nga kreu i shtetit, kur ky i fundit shprehej se nëse Kryeministri Rama do të fitonte zgje dhjet, ai nuk do të ishte më president.

Qëndrime këto sipas shumicës që provojnë po zicionim e kreut të shtetit me një forcë politike në zgj edhje e që sipas saj bie n nde sh me dety rimet kushtetuese, neni 8 6/1 të presidentit për të qenë përfa qësuesi i uni tetit kombëtar.

“Në qoftë se kjo shumicë aktuale konfi rmohet në mënyrë demokratike pa pre kur vo tën e popullit, siç ka ndodhur me zgjedhjet që i dimë në të kaluarën, presidenti jep dorëheqjen në datën 26 Prill”.

Ilir meta shkoi edhe më tej kur de klaroi se do të bashkëpunojë me shumicën dhe o pozitën e dalë nga zgjedhjet e 25 Prillit, duke thënë se vendi po i ri kthehet një epoke të plu ra lizmit.

Pa sh igjetuar në këtë dalje Meta nuk la edhe kreun e o pozitës Lulzim Basha ndonëse nuk ia përmendi emrin, kur foli për dj e gien e manda tave dhe nxjerrjen në pritë të presidentit.